AMAÇ

Projenin amacı, insanlığın uygarlık serüveninde yol arkadaşlarımızdan biri olan keçinin ve keçi ürünlerinin öneminin vurgulanması, doğa-insan-keçi ilişkisi hakkında araştırıcı, sorgulayıcı bakış açısıyla birlikte doğa ve hayvan sevgisinin kazanılmasında farkındalık yaratılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda bilim, sanat ve uygarlığın dayanağının doğa olduğunun keçi örneği üzerinden katılımcılara aktarılması, doğadan doğal olarak gelen ürünlerin faydalı, güvenilir ve sağlıklı olduğunun benimsenmesi, doğayı korumanın insanı koruma anlamı taşıdığı bilincinin oluşturulması, çevre ve çevre sorunlarının çözümünde yapıcı düşünmenin özendirilmesi hedeflenmektedir.

Proje ile hedef kitleye kazandırmayı amaçladıklarımız;

  • Katılımcıların, Siirt ilinde yaygın olarak bulunan keçi örneğinden yola çıkarak veteriner, biyoloji, kimya, coğrafya, tarih ve dokuma el sanatları gibi farklı disiplinlerin harmanlanması sonucu yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri ile doğanın dilini keşfetmelerini sağlamak,
  • Öğrencilerin doğaya kayıtsız kalmayıp merak duygularını geliştirmelerini teşvik etmek, araştırma, okuma ve tartışma aracılığıyla yeni bilgileri yapılandırmak, ileriye yönelik meslek seçimlerinde yeni bakış açıları kazanmalarını sağlamak,
  • Ekosistem ve madde döngülerinin kalıcı ve anlaşılabilir bir eğitim modeli ile katılımcılara aktarılması sonucunda doğa ile ilgili daha sorumlu davranışlar geliştirmelerini sağlamak,
  • Doğal çevrenin farklı boyutlarını algılamalarına katkıda bulunarak kendilerine olan öz güvenini arttırmakla beraber okul dışı gerçekleştirilecek etkinlere katılmaya istekli olmaları yönünde motive etmek,
  • Katılımcılarda doğa merkezli yeni psikolojik ve ahlaki norm ve davranışlar kazandırmak, dünyaya ve yaşama doğa ile empati kurarak bakmalarını sağlamak, insan merkezli bakış açısı yerine doğa merkezli bakış açısı yetisini geliştirmek,
  • Bilimin sadece laboratuvar ortamında yapılan testler olmadığını aslında yaşantımızın her noktasında içinde olduğunun farkına vardırmak, farklı disiplinlerden elde edecekleri kazanımları nasıl harmanlayabileceklerini kavratmak,
  • Sözlü ve deneysel eğitimler vasıtasıyla bilimsel düşünme yetilerini geliştirilmeye çalışmak,
  • Kazanacakları bilimsel farkındalığın yanı sıra kültürel eserlerin değeri, korunması ve sonraki nesillere aktarılması konusunda da sanatsal bir bakış açısı kazanmalarını sağlamaktır.